Aanmelden

Beste Commandovriend

Wij hebben begrepen dat u geïnteresseerd bent in het lidmaatschap van de Commandovereniging West-Brabant. Onze vereniging is een vereniging, die zich ten doel stelt een band te creëren en/of te verstevigen, tussen alle oud-commando’s in West-Brabant, hun gezinsleden en het K.C.T.

Lidmaatschap is volgens de statuten mogelijk voor een ieder die gerechtigd is tot het dragen van de groene baret (Of de rode baret zoals die in de Indonesiëperiode werd ver­strekt), beroeps of geen beroeps, actief of non-actief en eventueel commandomariniers allen zijn welkom. Als u zich aanmeldt als lid geeft u meteen toestemming aan het bestuur om gerechtigdheid tot het dragen van de groene baret (of rode uit de Indiëperiode) na te trekken. In principe gebeurt dit bij elk nieuw aangemeld lid voor hij wordt toegelaten. Door het opzetten van diverse activiteiten, trachten wij de commandogedachte te verwezenlijken onder het motto:

“EENS COMMANDO ALTIJD COMMANDO”

 

Een vereniging waar u oude vrienden weer zult ontmoeten of nieuwe vrienden zult maken.

Voor alle leden geldt dat het contributiejaar loopt van 1 april t/m 31 maart. Het lidmaatschap gaat in, zodra wij uw inschrijfgeld ad € 5,- en uw jaarlijkse contributie ad € 25,- (samen dus € 30,-) hebben ontvangen en nadat uw gerechtigheid lid te worden is gecheckt. Indien u zich na 31 oktober aanmeldt, hoeft u voor dat jaar slecht € 10,- aan contributie af te dragen. (Samen dus € 15,-) Dit geld dient u te storten op rekeningnummer;

NL71 INGB 0006 5475 03 van de ING-bank

t.n.v. Commandovereniging West-Brabant, Nol Konings, Middenstraat  36, 4707 GE Roosendaal  06-12730152

U zou ons verder een groot plezier doen, als u uw bank een machtiging zou geven uw contributie automatisch over te schrijven (€ 25,- per jaar, steeds op 1 april.)

Het inschrijfformulier dient u samen met 2 pasfoto’s te sturen naar:

Ledenadministratie: Commandovereniging West-Brabant

Nol Konings

Middenstraat  36

4707 GE

Roosendaal

06-12730152

of betreffende gegevens mailen naar: Nolkonings@xs4all.nl

 Tot slot zouden wij nog graag van u vernemen of u, op wat voor manier dan ook, onze vereniging geld of werk zou kunnen besparen. Wij denken daarbij o.a. aan actieve hulpverlening bij het organiseren van activiteiten, deelname aan en vervaardiging van het verenigingsblad, het maken van foto’s, beschikbaar stellen van materiaal en/of faciliteiten etc.

Wij hopen u binnenkort als nieuw lid van onze vereniging te mogen begroeten.

 Bent u geen oud-commando maar draagt u ze wel een warm hart toe, dan kunt u donateur worden. U kunt in dat geval een vrijblijvende financiële bijdrage storten op eerder genoemd rekeningnummer. Deze bijdrage dient om administratieve redenen minimaal € 12,50 te bedragen. Nabestaanden van oud commando’s kunnen buitengewoon lid worden. Voor hen geldt de zelfde regeling als boven vernoemd. Buitengewone leden worden verzocht het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen naar de ledenadministratie.

(Zie boven)

Hier kunt u uw inschrijfformulier openen en daarna printen om in te vullen informatie en inschrijving COV