Jaarverslag 2009

Secretarieel jaarverslag seizoen 2009/2010

Bestuurswisseling

Volgens de statuten dient er een rooster van aftreden gehanteerd te worden voor het bestuur. Door het aftreden van een aantal bestuursleden anders dan het rooster en het plotselinge aftreden van de secretaris Albert Rozema twee jaar geleden, is dit rooster behoorlijk ontregeld. Om het rooster weer kloppend te maken heeft Voorzitter Cor Hertogh zijn functie eerder beschikbaar gesteld en zich meteen ook weer herkiesbaar gesteld.

Commissies

Bij de commandostichting zijn veranderingen gekomen die consequenties hebben voor de vereniging. Geleidelijk aan beginnen aanpassingen binnen de vereniging merkbaar te worden. De activiteitencommissie bestond al. Het is de bedoeling dat andere zaken ook buiten het bestuur in de vorm van commissies verzorgd gaan worden. We spreken dan over commissie website/Groene Baret/Tokkel, de commissie herdenkingen, de commissie sociale coördinatie, commissie veteranen, commissie herdenkingen en commissie integratieplan. Voor de vereniging betekent dat, dat we commissies/contactpersonen hebben of gaan krijgen voor die zelfde onderwerpen. Daarnaast hebben we inmiddels al enkele jaren een activiteitencommissie.

Regeling activiteitencommissie

Onze activiteitencommissie bestaat inmiddels al enkele jaren. Volgens onze statuten/huishoudelijk reglement werken commissies onder verantwoordelijkheid van het bestuur en dient het bestuur een regeling te maken waaraan de commissie zich dient te houden. Dit was nog niet gebeurd. Afgelopen jaar is er door het bestuur aan gewerkt om zo’n regeling op te stellen. Deze is inmiddels klaar, maar het is een regeling waarvan nog moet blijken of hij in praktijk werkbaar is. Na verloop van tijd zullen eventuele knelpunten duidelijk worden en zal door het bestuur worden bekeken in hoeverre de regeling aangepast kan of moet worden. Deze regeling zal als basis dienen voor eventuele later in de toekomst te vormen commissies. Sommige activiteiten worden door het bestuur zelf geregeld, te weten Ledenvergaderingen en de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

Activiteiten 2009-2010

Het afgelopen verenigingsjaar zijn er door de vereniging weer allerlei activiteiten georganiseerd. Sommige werden druk bezocht andere minder. De activiteitencommissie doet behoorlijk haar best om voor alle categorieën leden iets te bieden. De activiteitencommissie slaagt daar redelijk goed in. Zowel binnen de activiteitencommissie als binnen het bestuur worden activiteiten geëvalueerd en vervolgens wordt steeds weer getracht alles nog beter te laten verlopen dan het al doet.

De wandelinstuif op elke 1e zondag van de maand is gestaakt wegen zéér geringe opkomst.

Sporten vrijdagavond is nog steeds mogelijk. U dient daarvoor wel op een lijst te staan welke bij de wacht ligt. U dient zich daarvoor aan te melden.

Herdenkingen:

Op dit moment is er slechts één vertegenwoordiger voor de herdenkingen. Dat is Jan van Beek. Hij neemt contact op met de leden die zich aangemeld hebben als zijnde geïnteresseerd in herdenkingen.

Website/Groene Baret/Tokkel

Op de officiële website van de commandostichting is ruimte vrijgemaakt voor commandoverenigingen. Communicatie omtrent deze Website alsmede Groene Baret geschiedt via Jack van der Westen. Wijzigingen van de website worden door Rob Vlegels en Jack van der Westen bijgehouden. De Tokkel wordt verzorgd door Jack van der Westen. Cor Hertogh en Jan van Beek dragen zorg voor het artikel “Op bezoek bij….”en advertenties door Cor Hertogh. Jan van Beek draagt zorg voor de contacten met de drukker.

Sociale coördinatie:

Rob Chrispijn neemt zaken waar voor sociale coördinatie. Den daarbij mensen met sociaal maatschappelijke problemen, ziekte en sterfgevallen. Het is daarbij niet de bedoeling dat hij mensen zelf gaat helpen, maar hij heeft een signalerende en doorverwijzende taak. Vele taken worden namens Rob door Cor Hertogh geregeld en in enkele gavallen door Jack van der Westen

Integratieplan

Cor Hertogh is contactpersoon integratieplan en wordt bijgestaan door Rob Chrispijn. Het integratieplan is bedoeld om nieuwe commando’s en zeker actief dienende commando’s bij het verenigingsleven te betrekken en verenigingen meer te integreren in het actieve korps.

Veteranen:

Rob Chrispijn is de contactpersoon voor veteranenaangelegenheden, maar in die richting gebeurt er nog heel weinig. Het is niet de bedoeling dat veteranen door hem worden opgevangen. Er is meer sprake van een signalerende taak en een doorverwijzende taak. Hiervoor zijn op dit moment nog geen andere mensen gemeld die zich hier ook voor in willen zetten.

Ledenbestand.

De vereniging telt op 11 maart 2010 122 leden

De vereniging heeft het afgelopen jaar 2 sterfgevallen gekend. Namelijk Jan Limonard, Wim Bennaars en Henk van Os. Van Henk van Os heeft ons het trieste bericht pas bereikt op de dag van de uitvaart. Dit is een trieste zaak, maar helaas niet terug te draaien.

Aldus:

Jack van der Westen                                                                                       Cor Hertogh

Secretaris ad interim                                                                                        Voorzitter

d.d.11 maart 2010