Lidmaatschap

LIDMAATSCHAP

a. De vereniging kent:

–   gewone leden;

–   ereleden;

–   buitengewone leden.

b.  Gewone leden zijn natuurlijke personen die daadwerkelijk dienen of gediend hebben bij het Korps en gerechtigd zijn tot het dragen van de rode baret, zoals die gedragen werd bij de onder artikel 3 genoemde stam onderdelen van het Korps, of de commandobaret.

c.  Tot ereleden kunnen worden benoemd gewone leden of buitengewone leden die bijzondere verdiensten hebben of hebben gehad tegenover de vereniging. Benoeming geschiedt door de algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur of tenminste twee/derde deel van het aantal gewone leden.

d.   Buitengewone leden kunnen zijn natuurlijke personen die:

1.    als militair of als burgerambtenaar gedurende tenminste 12 maanden behoren of behoord hebben tot het personeel van het Korps of tot een onderdeel van de krijgsmacht dat direct ten dienste staat of heeft gestaan van het Korps;

2.   bijzondere verdiensten hebben of hebben gehad voor de vereniging en die als zodanig op voordracht van het bestuur of tenminste drie gewone leden en/of ereleden bij beslissing van de algemene ledenvergadering zijn aangenomen;

3.  de levenspartner waren van een gewoon lid, erelid of buitengewoon lid van de vereniging.