Nieuwsbrief maart ’17

Ledenvergadering LET OP! 21-04-2017

Vergaderen bij huis ten halve, Kruisstraat 60, 4707 RC Roosendaal, aanvang 20.00 uur.

Cor Hertogh treedt af als voorzitter en bestuurslid. Opgave eventueel kandidaten voor nieuwe voorzitter of bestuurslid bij secretaris voor 14-04-2017. Aftredend is Joop Beusenberg en is herkiesbaar.

Notulen van de leden vergadering 2016 en de agenda en het financieel overzicht worden bij de vergadering uitgereikt. Op verzoek van de leden is er voor de ledenvergadering weer een Brabantse koffie tafel. Voor opgave en deelname 13 euro overmaken op rekening penningmeester voor 14-04-2017.

Contributie  Cov West-Brabant 2017-2018 TER HERINNERING!

Contributie € 25,00. De contributie graag betalen voor 1 april 2017 over te maken naar onderstaande rekening.

Rekening nummer  NL71 INGB 0006 5475 03, ten name van Commandovereniging West-Brabant, p.a. Hogevaart 129, 5161 PM  SPRANG-CAPELLE.

Zij die geen machtiging hebben gegeven aan de bank, willen die dat als nog doen. Het bespaart de vereniging veel kosten en problemen. Voor diegenen die een machtiging hebben afgegeven bij de bank moeten die laten verhogen naar € 25,00.

Met commando groet,

Rinus Schalken

Onderhoud graven 24-04–2017

Onderhoud graven aan het kerkhof aan de Bredase baan vanaf 10.00 uur,  o.l.v. Pierre Pfeijffer iedereen is welkom en vele handen maken licht werk.

Familie bivak 25 t/m 28  Mei 2017

Als je wilt deelnemen opgaven aan secretaris. Camping Le Val de L’Aisne in Amonines, Ardennen. Voor iedereen wat wils.

Tent-caravan-stacaravan te huur. Kijk op de website; https://levaldelaisne.be/nl/

Normandie

Door onvoldoende deelname en verschillende meningen van huisvestiging Camping-hotel of vakantie huis willen wij als bestuur Normandie afgelasten.